เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

วิธีการขอใบอนุญาตบด

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอ ...

2018-10-24 · ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอโอนใบ อนุญาตได้ 9. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์ ส าเนา

1. 2. 3. 4. อนุญาต รับรอง

2019-5-23 · 2.2.3 ผู้ขอใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกข้าวที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป (Export Certificate) ที่ออกโดย กรมการค้าต่างประเทศ

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอ ...

2018-3-30 · หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต ... ก่อนจังหวัดออกใบอนุญาตผู้ขอต้องนําใบอนุญาตจาก ...

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต / คู่มือ

วิธีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI-A Guide 2013-TH - For Web_45271 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การขอรับใบอนุญาต

ค าขอรับใบอนุญาต แบบกัญชง ๑

2021-1-28 · แบบกัญชง ๑ ๔ ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต (โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานตามประเภทของผู้ขออนุญาตและวัตถุประสงค์การขอ ...

แบบฟอร์มการขอและต่อใบอนุญาต ...

แบบฟอร์มการขอและต่อใบอนุญาต. คำขออนุุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย. Download "คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย" af1.pdf – Downloaded 4301 times – 81 KB. คำขอต่ออายุใบอนุ ...

การขออนุญาตสั่งเข้ามา น าเข้า ...

2016-1-27 · 11.ส าเนาใบอนุญาตฉบับเดิม และ ย.ภ.8 (3 เดือน ย้อนหลัง) ก่อนใบอนุญาตหมดอายุหรือก่อนยื่นค าขอ เอกสารประกอบการยื่นค าขออนุญาต

ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่่

1.2 ใบอนุญาตแต่งแร่ จะต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันต่ออายุ. 2. หลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาต. 2.1 ผู้รับ ...

ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาต ...

ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตหรือทำใบขับขี่ใหม่ ไม่ยากอย่างที่คิด 11 ต.ค. 2561 00:00 น. 1,297,449 อ่าน โดย พิสน ลีละหุต

คูมือสําหรับประชาชน : การขอตอ ...

2015-8-17 · ขอต.ออายุใบอนุญาตส.งสําเนากรมธรรม,ประกันภัยภายในระยะเวลา 30 วัน (ตามที่กฎกระทรวงกําหนด) 30 วัน สํานักงานโยธาธิการ

เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ ...

2021-8-6 · เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ ...

1.(ร่าง) กฎกระทรวง โฆษณายส. 5

2019-3-21 · กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ... ชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการยื่นคำขอโดยเอกสาร

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ ...

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตครอบครองแร่ ...

ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาต ...

2019-3-28 · ขาเข้าจาก ตม. 90วัน บริษฐัทจะต้องรีบด าเนินการยื่นค าขอเข้ามาในระบบโดยเร็วที่­ุด และต้องยื่น ท าใบอนุญาตท างานใ้เรียบร้อย

การใช ดุลพินิจที่ชอบด วยกฎหมาย ...

2018-12-6 · การใช ดุลพินิจที่ชอบด วยกฎหมาย ... ประการที่สองได แก หลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไขในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต 1.

ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่า ...

ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับ ...

ประกาศคณะกรรมการกิจการ ...

2005-8-3 · กํัากูบด แลหรือประโยชน สาธารณะอื่ คณะกรรมการอาจเปลนใด ี่ยน ... ผู ัขอรบใบอนุญาตต องส งเอกสารหลักฐานและข อมูลเพื่อให ...

ประกาศคณะกรรมการกํับคลาก ...

2016-8-2 · การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ... ณืู่้ยื่อเมําขอได้ส่อผ ้นคนฉบับใหงต้ิอธีบดกรมการค้าภายในแล้ว

กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนด ...

กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาตฯ พ.ศ. 2564 เป็นการกำหนดแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร ใหม่เพื่อให้สอด ...

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ...

โรงโม่ บด หรือย่อยหิน 16. เตาเผามูลฝอย 17. การเลี้ยงสุกร ... 15 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการกับ ...

การยื่นคำขอหนังสือรับรอง ...

2021-8-16 · วิธีการกรอกคำขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตอาหาร (Certificate of Manufacturer) 22 - 24 10. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาสำหรับคำขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตอาหาร (Certificate of

7 ข้อต้องรู้เกี่ยวกับการขอ ...

การขออนุญาตตั้งโรงงานและการขอใบอนุญาตโรงงาน หรือใบ รง. 4 ไปดูกันค่ะว่าการขอใบอนุญาตโรงงาน (ใบ รง. 4) ตามพ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ จะมีขั้นตอน ...

บริการขอใบอนุญาต มอก. สมอ. สคบ. ...

บริการขอใบอนุญาต มอก. สมอ. สคบ. Muenlan บริการขอใบอนุญาต มอก. สมอ. สคบ. เราให้บริการโดยยึดหลักตามที่กฎหมายกำหนด และคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งสร้าง ...

บริการขอใบอนุญาตที่ผลิตอาหาร ...

รหัส รายการ เอกสาร OS002 อ.2 บริการขอ ใบแทน ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร Download OS003 อ.2 บริการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร Download OS011 อ.2 กรณีไม่ต้องตรวจส

การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ ...

2 วิธีการขอ ใบอนุญาตตามกฎระเบียบการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ การประกาศผลการดำเนินงานประจำปี ...

One Start One Stop Investment Center (OSOS)

การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 1874

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กลับไป. ชื่อมาตรฐาน : หลักเกณฑ์ต่าง ๆ. หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต. การขอรับ ...

การขออนุญาตจัดให มีการแถมพก ...

2020-12-8 · การขออนุญาตจัดให มีการแถมพกหรือรางวัลด วยการเสี่ยงโชค ประกอบด วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ (1) แบบคําขออนุญาต พ.

ระเบียบกรมการขนส ่งทางบก

2016-6-6 · ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ ําตัวคนขับรถตามกฎหมายว ่าด้วยรถยนต ์ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๙